Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:14 Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:14
Datum och tid: 2019-01-24 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning (SkU6)
Beredning
Prop. 2018/19:11
Föredragande: Winter

4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor (SUB-9-2018/19)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Wallin
COM(2018) 819

5. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 20016/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer (SUB-10-2018/19)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Wallin
COM(2018) 812

6. Kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri (SUB-11-2018/19)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Wallin
COM(2018) 813

7. OECD-nätverket
Val av representanter. Beslut

8. Utskottets grupp för uppföljning och utvärdering
Val av representanter och ordförande. Beslut

9. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:2298 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (MP) till finansutskottet

10. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motion 2018/19:2904 yrkande 7 av Roland Utbult m.fl. (KD) från kulturutskottet och
motion 2018/19:2897 yrkande 3 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) från finansutskottet

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00

Bilagor