Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-03-05 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Utökat presidium

2. Val av andre vice ordförande

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

5. EU-dokument

6. Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet (SkU9)
Justering
Prop. 2018/19:32 och motion
Föredragande: Pyka

7. Anmälan om kammardebatt om Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet (SkU9), onsdagen den 13 mars 2019

8. Företag, kapital och fastighet (SkU11)
Justering
Motioner
Föredragande: Winter

9. Anmälan om kammardebatt om Företag, kapital och fastighet (SkU11), onsdagen den 13 mars 2019

10. Punktskatt (SkU12)
Justering
Motioner
Föredragande: Brynolf

11. Anmälan om kammardebatt om Punktskatt (SkU12), onsdagen den 13 mars 2019

12. Mervärdesskatt (SkU13)
Justering
Motioner
Föredragande: Wallin

13. Anmälan om kammardebatt om Mervärdesskatt (SkU13), onsdagen den 13 mars 2019

14. Avskaffad skattereduktion för fackförföreningsavgift (SkU15)
Beredning
Prop. 2018/19:45 och motion/motioner
Föredragande: Pyka
Obs! Utskicket kompletteras med ev. fler motioner fredagen den 1 mars.

15. Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av beslut 940/2014/EU vad gäller produkter som kan omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
Föredragande: Mobach
COM(2018) 825

16. Digital skatt
Information från kansliet
Föredragande: Winter

17. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2018/19:2807 yrkande 21 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) från socialförsäkringsutskottet

18. Övriga frågor

19. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 mars 2019 kl. 10.00


Bilagor