Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-03-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-03-07 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Mervärdesskatt vid e-handel mellan företag och konsumenter
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
COM(2018) 819

3. Översyn av punktskattedirektivet samt vissa följdändringar i andra rättsakter
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
COM(2018) 346

4. Alkoholskattedirektivet
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet
COM(2018) 334

5. Justering av protokoll

6. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

7. Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (SkU15)
Justering
Prop. 2018/19:45 och motion
Föredragande: Pyka

8. Anmälan om kammardebatt om Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift (SkU15), onsdagen den 13 mars 2019

9. Kommissionens meddelande "Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik"
Fråga om att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över COM(2019) 8
Föredragande: Winter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 mars 2019 kl. 11.00


Bilagor