Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2020-03-12 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (SkU14)
Beredning
Prop. 2019/20:74 och motion
Föredragande: Winter

4. Inkomstskatt (SkU20)
Beredning
Motioner
Föredragande: Kilnes

5. Punktskatt (SkU22)
Beredning
Motioner
Föredragande: Brynolf

6. Den europeiska gröna given (SkU7y)
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
COM(2019) 640
Föredragande: Winter

7. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:3255 yrkande 8 av Per Lodenius m.fl. (C)

8. Företag, kapital och fastighet (SkU21)
Fortsatt beredning
Föredragande: Winter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 10.00

Bilagor