Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Kronofogdemyndigheten
Rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg och biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen

2. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

3. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

4. Rådsslutsatser om revisionsrättens rapport om uppbörden av mervärdesskatt och tullar vid e-handel
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

5. Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

6. Rådsslutsatser om EU:s ramverk för energibeskattning
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

7. Justering av protokoll

8. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

9. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2020 (SkU1y)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Pyka och Berggren

10. Anmälan om kammardebatt om Skattefrågor i budgetpropositionen för 2020 i samband med debatt och beslut om FiU1, onsdagen den 27 november 2019

11. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU4y)
Justering
Föredragande: Pyka

12. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal (SkU6)
Justering
Prop. 2019/20:5
Föredragande: Winter

13. Anmälan om kammardebatt om Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal (SkU6), onsdagen den 13 november 2019

14. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Berggren

15. Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar (SkU8)
Beredning
Prop. 2019/20:13
Föredragande: Kilnes

16. Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden (SkU9)
Beredning
Prop. 2019/20:12
Föredragande: Kilnes

17. Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning (SkU10)
Beredning
Prop. 2019/20:20
Föredragande: Winter

18. Övriga frågor

19. Nästa sammanträde
Preliminärt torsdagen den 14 november 2019 kl. 10.00


Bilagor