Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista


1. Finansdepartementet informerar om aktuella skatte- och tullfrågor inom EU
Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enerus

Sedvanlig promemoria är aviserad och skickas ut på mail så snart den inkommit. En upplaga kommer också att finnas tillgänglig i sessionssalen

2. Justering av protokoll 2005/06:12.

3. Inkomna skrivelser, EU-material, m.m.


4. Riksdagen i en ny tid
Framställning till riksdagen 2005/06:RS3 jämte motionerna 2005/06:K4-K10

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
(föredr. Ask)

5. Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning
Proposition 2005/06:65

Motioner väckta med anledning av propositionen
2005/06:Sk5 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)
2005/06:Sk6 av Lennart Hedquist m.fl. (m)
2005/06:Sk7 av Jan-Evert Rådhström och Elizabeth Nyström (m)
2005/06:Sk8 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Motioner väckta under allmänna motionstiden 2005
Se häftet om punktskatter (s. 2) som delats i facken i december
(föredr. Åkerrén)

__________________

FiU-SkU-delegationens resa till Paris
Kort avrapportering till intresserade ledamöter och suppleanter omedelbart efter sammanträdet (ca 10 min.)
OECD:s rekommendationer avs. svensk ekonomi bifogas
(föredr. Ask)

Resa till Sjuhäradsbygden månd. 3 april - tisd. 4 april
Anmälningsblankett bifogas
Anmälan om deltagande senast fredagen den 17 februari 2006

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är planerat till tisdagen den 21 februari kl. 11.00
Bilagor