Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista


1. Justering av protokoll 2005/06:19.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Ett regionalt förhöjt grundavdrag
(prop. 2005/06:163)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU23
(föredr. Berggren)

4. Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser
(prop. 2005/06:167)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU27
(föredr. Brynolf)

5. Beskattning av europakooperativ
(prop. 2005/06:36)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU28
(föredr. Bergman)

6. Mervärdesskatt vid upplåtelse av idrottsanläggning i vissa fall

Tidigare bordlagt ärende
Fråga om utskottsinitiativ
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 15 mars 2006 samt PM bifogas
(föredr. Ask)

7. Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2006
Proposition 2005/06:100
Fråga om yttrande till finansutskottet
Motionstiden går ut den 3 maj 2006
(föredr. Brynolf)

8. Regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2005
Skrivelse 2005/06:101
Fråga om yttrande till finansutskottet
Motionstiden utgår den 5 maj 2006
(föredr. Brynolf)


___________________

Möte med delegationen
Omedelbart efter dagens sammanträde. Ärenden och övriga handlingar, se bilaga

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 maj kl. 11.00

Bilagor