Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2007-05-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22
Datum och tid: 10:00
Plats: Sammanträdet inleds med saksamrådet med finansministern i Skandiasalen (punkt 1 på föredragningslistan). Efter saksamrådet (ca kl. 10.50) flyttas ...

Föredragningslista

1. Saksamråd med regeringen (finansministern) rörande

- en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
- EG-kommissionens syn på möjligheten till samordning av medlemsstaternas skattesystem på området direkt beskattning, däribland utflyttningsbeskattning och förlustutjämning i gränsöverskridande situationer (KOM (2006) 823-825)

Dessutom ska finansministern lämna information om de frågor som tagits upp i grönboken KOM(2007)140 om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden.

Finansminister Anders Borg, statssekreterare Ingemar Hansson m.fl.

Ang. handlingar som biläggs utskicket, se s. 3 i kansliets PM inför saksamrådet.

Dessutom bifogas kommissionens grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden KOM(2007)140 slutlig samt Regeringskansliets och utskottskansliets promemorior om denna grönbok.

2. Justering av protokoll
2006/07:21 skickas ut på fredag

3. Inkomna skrivelser, m.m. skickas ut på fredag

4. Lag om skatt på trafikförsäkringspremier m.m.
(
prop. 2006/07:96)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2006/07:SkU16
Trafikutskottets yttrande 2006/07:TU6y bifogas
(föredr. Gutsjö)

5. Skattelättnader för hushållstjänster
(prop. 2006/07:94)
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2006/07:SkU15 skickas ut på fredag
(föredr. Brynolf)

6. Vårpropositionen
(prop. 2006/07:100)
Fråga om justering
Förslag till yttrande 2006/07:SkU3y till finansutskottet skickas ut på fredag
(föredr. Brynolf/Mauritzon)


________________

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 maj kl. 10.00.
Bilagor