Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2009-11-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Överläggning med regeringen enligt 10 kap 3 § RO rörande

- Bekämpande av momsbedrägerier; omvänd skattskyldighet för utsläppsrätter m.m. KOM(2009)511 Fakta PM 2009/10:FPM27 (bifogas)

- God förvaltning i skattefrågor
- Sparandedirektivet
- Indrivningsdirektivet
- Handräckningsdirektivet
- Avtal om informationsutbyte med Liechtenstein m.fl.
(PM från Fi-dep bifogas)

Statssekreterare Ingemar Hansson och finansrådet Per Classon

2. Justering av protokoll 2009/10:9.

3. Inkomna handlingar, m.m.

4. Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag
Proposition 2009/10:42
Fråga om justering
Förslag till betänkande 209/10:SkU23
(föredr. Brynolf)

5. Ytterligare sänkt skatt för pensionärer
Proposition 2009/10:29
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU24
(föredr. Brynolf)

6. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning
Proposition 2009/10:15
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU12
(föredr. Bergman)

7. Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor
Proposition 2009/10:33 och motion
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU15
(föredr. Bergman)

8. Det nya punktskattedirektivet
Proposition 2009/10:40
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:SkU18
(föredr. Åkerrén)

9. Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010
Proposition 2009/10:41 och motioner
Fråga om justering
Förslag till betänkande 2009/10:21
(föredr. Åkerrén)

10. Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag
Proposition 2009/10:47
(föredr. Gutsjö)


__________________

Nästa sammanträde
äger rum torsdagen den 3 december kl. 10.00

Nästa kammarbehandling 2009-11-24

SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
SkU3 Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens redovisning av skatteuppskov
SkU9 Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
SkU10 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomrätter genom vissa slag av delning
SkU11 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån
SkU13 Prissättningsbesked vid internationella transaktioner
SkU16 Beskattning av andelsbyten vid utflyttning
SkU17 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m.

Kammarbehandling 2009-12-02

SkU12 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning
SkU15 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor
SkU22 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn
SkU23 Ett ytterligare förstäkt jobbskatteavdrag
SkU24 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer

Bilagor