Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2010-09-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista

Skatteutskottet 2009/10:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

Subsidiaritetsprövning av förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen, KOM (2010)331 slutlig
Beslut och justering av protokoll angående rubricerade subsidiarietetsprövning
(föredr. Wallin)

BilagorKommissionens förslag, KOM(2010) 331 slutlig
Föredragningspromemoria
Fakta PM 2009/10:FPM111
Utkast till protokoll