Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Skatteutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:18.

2. Inkomna skrivelser, m.m.

3. Justering i lagen om trängselskatt
(prop. 2005/06:198)
Förslag till betänkande 2005/06:SkU32
(föredr. Ask)

4. Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
(Skr. 2005/06:75)
Förslag till yttrande 2005/06:SkU4y till konstitutionsutskottet
(föredr. Ask)


_________________

Uppvaktning
Omedelbart efter sammanträdet tar delegationen emot en uppvaktning av VD Weine Wiqvist, Svenska Renhållningsverksföreningen (RVF) ang. proposition 2005/06:125 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.
Inkommet mail av Wiqvist bifogas


Inbjudan av LO till skatteseminarium den 11 maj
Inbjudan, dagordning samt deltagaranmälan bifogas. För att utskottet skall känna till vad som samtidigt med seminariet försiggår i kammaren bifogas även kammarens ärendeplan för den 11 maj.
Deltagaranmälan lämnas till kansliet senast den 2 maj 2006 i bif. svarskuvert

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 maj kl. 11.00. Omedelbart efter detta sammanträde kommer ett sammanträde med delegationen att äga rum. Vid sammanträdet med delegationen kommer bl.a. en redovisning att lämnas över utskottets U&U-projekt så här långt.
Bilagor