Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista

Skatteutskottet 2006/07:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Inkomna skrivelser, m.m.

2. Införande av trängselskatt i Stockholm
(prop. 2006/07:109)
Fortsatt behandling
Trafikutskottets yttrande 2006/07:TU4y bifogas
Taxiförbundets inlaga (inlämnat vid uppvaktning 2007-05-15) bifogas
Skrivelse från Sveriges Åkeriföretag ABC-åkarna bifogas
Utkast till disposition av Utskottets förslag till riksdagsbeslut i det kommande betänkandet bifogas
(föredr. Mauritzon)

3. Allmänna motioner om alkoholskatter m.m.
Fortsatt behandling
Reviderad PM bifogas
(föredr. Mauritzon)

4. Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och näraliggande politikområden
(KOM[2007]140)
Grönboken utskickad med förra utskicket (till saksamrådet)
PM bifogas
(föredr. Mauritzon)

________________

Delegationen
Delegationen sammanträder omedelbart efter sammanträdet.
Ärenden, se bilaga

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde planeras till fredagen den 1 juni omdelbart efter voteringen i kammaren


Bilagor