Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-04-07 kl. 10:00

Torsdag 2011-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU-fråga om södra grannskapsregionen och om utvärdering av EU:s återtagandeavtal
Överläggning
Statsrådet Tobias Billström
KOM(2011) 76

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statsrådet Tobias Billström

4. Socialavgifter (SfU7)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

5. Försäkringskassans lokala närvaro (SfU10)
Justering
Initiativ
Föredragande: KS

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU
Skr. 2010/11:75
Föredragande: KH

7. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010
Fråga om yttrande till UU
Skr. 2010/11:105 och motion
Föredragande: KH

8. En EU-agenda för barns rättigheter
Fråga om yttrande till SoU
KOM(2011) 60
Föredragande: JIL

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 12 april 2011 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2–3: EU-handlingar enligt bilaga
Punkt 4: Förslag till betänkande 2010/11:SfU7
Punkt 5: Förslag till betänkande 2010/11:SfU10 sänds per e-post onsdag 6/4
Punkt 6: Pm
Punkt 7: Sammanställning
Punkt 8: KOM(2011) 60, faktapromemoria 2010/11:82 och en sammanställning

Dessutom bifogas uppdaterad plan för utskottets arbete