Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Jan Landahl m.fl. om granskningsrapporten RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

3. EU-förslag om ändring av viseringsförordningen (EG) nr 539/2001
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2011) 290 slutlig
Rådspromemoria 2011-06-03
Föredragande: JIL

4. Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen
Ev.
fortsatt beredning

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Fredagen den 17 juni 2011 kl. 8.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:29 (sänds med e-post den 15 juni)
Punkt 2: RiR 2011:20 (till ordinarie ledamöter och arbetande suppleanter)
Punkt 3: KOM(2011) 290 slutlig och Rådspromemoria (tidigare utsända till sammanträdet den 7 juni 2011)