Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:30

Torsdag 2014-04-10 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27
Datum och tid: 2014-04-10 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Berättelse om verksamheten i EU under 2013 (SfU4y)
Justering
Skr. 2013/14:115 och motioner
Föredragande: SS

3. Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta (SfU18)
Beredning
Prop. 2013/14:116 och motioner
Föredragande: MP

4. Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU15)
Beredning
Prop. 2013/14:138 och motioner
Föredragande: JIL

5. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet (SfU17)
Beredning
Prop. 2013/14:143 och motioner
Föredragande: LH

6. Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet (SfU16)
Beredning
Skr. 2013/14:109
Föredragande: MP

7. Sveriges politik för global utveckling
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2013/14:154 och motion
Föredragande: SS

8. Kommissionens förslag om införande av en rundresevisering
Subsidiaritetsprövning
KOM(2014) 163
Föredragande: JIL

9. Uppföljning och utvärdering
Förstudie om Finsam
Fortsatt hantering

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 april 2014 kl. 11.00.

Bilagor