Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-04-15 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea (SfU10)
Beredning
Prop. 2013/14:137 och motioner
Föredragande: KS

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2013/14:75
Föredragande: SS

4. Uppföljning och utvärdering
Förstudie om Finsam
Fortsatt hantering

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00.

Bilagor