Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:30

Torsdag 2015-06-11 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-06-11 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ministerrådsmöte, sociala frågor (Epsco)
Återrapportering
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

3. Lika inkomstmöjligheter för kvinnor och män: Att minska pensionsklyftan mellan könen
Överläggning
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

4. EU-frågor
Information
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

5. Inspektionen för socialförsäkringen
Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter
2015:4 Arbetsgivares medfinansieringsansvar i sjukförsäkringen
2015:5 Tidsgränserna i sjukförsäkringen

6. Finsam - en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Beslut om publicering

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 11.00.

Bilagor