Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:34 Torsdag 2016-05-19 kl. 10:30

Torsdag 2016-05-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2015/16:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34
Datum och tid: 2016-05-19 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (SfU17)
Justering
Prop. 2015/16:147
Föredragande: SB

3. Kommissionens förslag till revidering av upphävandemekanismen i viseringsförordningen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut.
KOM(2016) 290
Föredragande: MA

4. EU-frågor på migrationsområdet
Information
Kanslirådet Liselotte Åberg m.fl., Justitiedepartementet

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 11.00.

Bilagor