Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:30

Torsdag 2017-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-01-19 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU8)
Beredning
Prop. 2016/17:61 och motion
Föredragande: KS

2. Socialavgifter (SfU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: SB

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 januari 2017 kl. 11.00.

Bilagor