Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:30

Torsdag 2017-01-26 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-01-26 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det socialpolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

3. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

4. Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2003, 987/2009)
Överläggning
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet
KOM(2016) 815
SWD(2016) 461
2016/17:FPM54

5. Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2003, 987/2009)
Subsidiaritetsprövning Ev beslut
KOM(2016) 815
2016/17:FPM54
Föredragande: JE

6. Överlämnande av motionsyrkande
Mot. 2016/17:2299 yrkande 3 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

7. Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU8)
Justering
Prop. 2016/17:61 och motion
Föredragande: KS

8. Socialavgifter (SfU12)
Justering
Motioner
Föredragande: SB

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 31 januari 2017 kl. 11.00, därefter torsdagen den 2 februari 2017

Bilagor