Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:28 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:30

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:28
Datum och tid: 2017-03-23 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

4. Återvändandepolitik
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2017) 200
K(2017) 1600

5. En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SfU7)
Justering
Prop. 2016/17:86 och motioner
Föredragande: SB

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 11.00.

Bilagor