Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:35 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:35
Datum och tid: 2017-05-11 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. Faktisk tillämpning av principerna om ansvar och solidaritet
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 270

4. Utökat mandat till Easo
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM (2016) 271

5. Asylprocedurförordningen
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 467

6. Skyddsgrundsförordningen
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 466

7. Reviderat mottagandedirektiv
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 465

8. EU-gemensamt system för vidarebosättning
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 468

9. Reviderad Eurodacförordning
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2016) 272

10. Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (SfU25)
Beredning
Prop. 2016/17:172 och motioner
Föredragande: KS

11. Riksrevisionens rapport om sjukskrivning (SfU20)
Beredning
Skr. 2016/17:170 och motion
Föredragande: SB

12. Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring (SfU22)
Beredning
Skr. 2016/17:176 och motioner
Föredragande: MN

13. 2017 års ekonomiska vårproposition, indelning i utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2016/17:100 förslagspunkterna 6 och 10
Föredragande: MN

14. Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2016/17:99 och motion
Föredragande: MN

15. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2016/17:101
Föredragande: MN

16. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

17. Kanslimeddelanden

18. Övriga frågor

19. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.30.

Bilagor