Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:37 Torsdag 2017-06-01 kl. 10:30

Torsdag 2017-06-01 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-06-01 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

4. Att skydda migrerande barn
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2017) 211

5. Återvändandepolitik
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
KOM(2017) 200
K(2017) 1600

6. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare informerar om inspektionens rapporter
2017:5 Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan?
2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016

7. Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (SfU25)
Justering
Prop. 2016/17:172 och motioner
Föredragande: KS

8. Riksrevisionens rapport om sjukskrivning (SfU20)
Justering
Skr. 2016/17:170 och motion
Föredragande: SB

9. Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring (SfU22)
Justering
Skr. 2016/17:176 och motioner
Föredragande: MN

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 juni 2017 kl. 10.30

Bilagor