Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Torsdag 2017-09-28 kl. 10:00

Torsdag 2017-09-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-09-28 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statsrådet Heléne Fritzon, Justitiedepartementet

3. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statsrådet Heléne Fritzon, Justitiedepartementet

4. Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister (SfU7)
Beredning
Prop. 2016/17:212 och motioner
Föredragande: SB

5. Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 (SfU8)
Beredning
Skr. 2016/17:206 och motioner
Föredragande: MN

6. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
Beredning och ev. beslut

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 11.00

Bilagor