Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerar om inspektionens rapporter
2018:6 Risker för felaktiga utbetalningar vid gränsöverskridande situationer
2018:7 Försäkrad men utan ersättning

3. 2018 års ekonomiska vårproposition, indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2017/18:100 förslagspunkterna 2 och 4 och motion
Föredragande: KS

4. Vårändringsbudget för 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2017/18:99 och motion
Föredragande: KS, JE

5. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2017/18:101
Föredragande: KS

6. Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Fråga om yttrande till finansutskottet
Ev. beredning
Prop. 2017/18:252 och motioner
Föredragande: SB

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.30.

Bilagor