Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:39 Torsdag 2018-06-07 kl. 10:30

Torsdag 2018-06-07 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:39
Datum och tid: 2018-06-07 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning (SfU23)
Justering
Prop. 2017/18:190 och motioner
Föredragande: WS

3. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (SfU31)
Ev. justering
Föredragande: JE

4. Information av Inspektionen för socialförsäkringen
Tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare informerar om inspektionens rapporter
2018:10 Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män
2018:12 Ökning av antalet personer som får beslut om indragen sjukpenning

5. Ny VIS-förordning
Subsidiaritetsprövning. Ev beslut
COM(2018) 302

6. Reviderad förordning för inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring
Subsidiaritetsprövning. Ev beslut
COM(2018)

7. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor