Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004, 987/2009)
Överläggning
Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet

3. Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister (SfU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:212 och motioner
Föredragande: SB

4. Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar (SfU9)
Beredning
Prop. 2016/17:216 och motion
Föredragande: WS

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 10.30

Bilagor