Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:6 Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Torsdag 2018-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6
Datum och tid: 2018-10-25 10:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar (SfU10)
Beredning
Prop. 2017/18:284 och motioner
Föredragande: SB

3. Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå (SfU11)
Beredning
Prop. 2017/18:276 och motioner
Föredragande: MN

4. EU-frågor på det socialpolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Agneta Karlsson

5. EU-frågor på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Agneta Karlsson

6. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt

7. Revidering av EU:s VIS förordning
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt
KOM(2018) 302
2017/18:FPM113

8. Reviderad förordning om ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt
KOM(2018) 303
2017/18:FPM111

9. Förordning om Asyl- och migrationsfonden
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt
KOM(2018) 471
2017/18:FPM146

10. Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt
KOM(2018) 633

11. Reviderat återvändandedirektiv
Överläggning
Statssekreterare Lars Westbratt
KOM(2018) 634
2018/19:FPM4

12. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00

Bilagor