Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Torsdag 2018-11-08 kl. 10:30

Torsdag 2018-11-08 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-08 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. Ändrat förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 633
Föredragande: JE

4. Förslag till direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 634
Föredragande: JE

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2018) 719
Föredragande: JE

6. Kommissionens arbetsprogram för 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
COM(2018) 800
Föredragande: JE

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Ev tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00, därefter torsdagen den 15 november 2018 kl. 10.30.

Bilagor