Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:4 Torsdag 2020-10-01 kl. 10:30

Torsdag 2020-10-01 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4
Datum och tid: 2020-10-01 10:30
Plats: RÖ 4-43

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. EU-information på det socialpolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Alejandro Firpo, Socialdepartementet

4. EU-information på det socialpolitiska området
Information
Statssekreterare Alejandro Firpo, Socialdepartementet
a) Det tyska ordförandeskapets prioriteringar och rådsarbete under hösten
b) Rådslutsatser om minimiinkomst
c) Rådslutsatser om äldre och digitalisering
d) Den europeiska planeringsterminen inklusive huvudbudskap från Kommittén för socialt skydds årsrapport
e) De pågående förhandlingarna om förordning av samordning av de sociala trygghetssystemen 883/2004

5. EU-information på det migrationspolitiska området
Återrapportering
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

6. EU-information på det migrationspolitiska området
Information
Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet
a) Asyl- och migrationspakten
b) Samarbete med tredjeländer inom migration – Nordafrika/Västra Balkan
c) Personrörlighet i förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien

7. Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter
Fortsatt beredning
Föredragande: MÖ

8. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: JE

9. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt resultatredovisning

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 oktober 2020 kl. 11.00

Bilagor