Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-13 11:00
Plats: RÖ 4-43

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (SfU5)
Beredning
Prop. 2019/20:178
Föredragande: SB

4. Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten (SfU6)
Beredning
Skr. 2019/20:191
Mot. 2020/21:145 (M,KD)
Mot. 2020/21:311 (C)
Mot. 2020/21:3642 (M) yrkandena 9-11
Mot. 2020/21:3663 (KD) yrkande 30
Mot. 2020/21:2552 (SD) yrkande 22
Föredragande: FH

5. Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen (SfU7)
Fråga om att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig
Beredning
Prop. 2020/21:5
Mot. 2020/21:399 (V)
Föredragande: MN

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 10.30.

Bilagor