Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Statssekreterare Staffan Bengtsson, m.fl., Socialdepartementet informerar inför EPSCO-rådets möte den 10 mars 2006 (samråd med EU-nämnden äger rum den 3 mars).

3. Fortsatt behandling av motioner om det reformerade pensionssystemet.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU13 i ämnet.
Föredragande: JIL

4. Behandling av proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, jämte motioner.
Föredragande: KH

5. Behandling av proposition 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, jämte motioner.
Föredragande: KS

6. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsen framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, jämte motioner.
Föredragande: KL

7. Statistik om ohälsan.

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 9 mars kl. 09.00, offentlig utfrågning om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader, i andrakammarsalen)

Bilagor


Till punkterna
2. EU-handlingar enligt bilaga
3. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU13
4. Häfte med motioner och sammanställning
5. Häfte med motioner, sammanställning och en skrivelse från Rädda Barnen
6. Häfte med motioner och sammanställning
7. PM om ohälsan

Propositionerna bifogas ej i detta utskick, men kan på begäran fås från kansliet

Dessutom bifogas:
- Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting: God man inom 24 timmar
- Migrationsverket: Medborgarskap
- Skrivelse från Blatteförmedlingen: Integrationsdebatten