Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, jämte motioner, såvitt avser barn i asylprocessen.
Justering av utskottets betänkande 2005/06:SfU10 i ämnet.
Föredragande: KH, KS

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier, jämte motioner.
Justering av utskottets betänkande 2005/06:SfU14 i ämnet.
Föredragande: KS

4. Information av generaldirektör Andreas Carlgren, m.fl., Integrationsverket, om kommunernas mottagande av flyktingar m.fl.

5. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition, jämte motioner, såvitt avser tilläggsbudgeten.
Föredragande: JIL

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005.
Föredragande: KL

7. Statistik om ohälsan.

8. Kanslimeddelanden.

9. Övriga frågor.

10. Nästa sammanträde.

Bilagor


Till punkterna
2. Handlingarna i ärendet har sänts ut till sammanträdet den 4 maj 2006
3. Handlingarna i ärendet har sänts ut till sammanträdet den 4 maj 2006
5. Motion och sammanställning
7. Sammanställning av statistik angående ohälsan

Dessutom bifogas:
Plan för SfU:s arbete våren 2006