Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:168 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige, jämte motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU3 i ämnet.
Föredragande: JIL

3. Behandling av motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen.

Utfrågning med representanter från Migrationsverket och Utrikesdepartementet över motion Sf431 av Leif Jakobsson m.fl. (s, mp, v).

Fråga om inhämtande av yttrande från Lagrådet över lagförslaget i motionen.

4. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, jämte motioner.

- Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
Föredragande: KH

- Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Föredragande: JIL

- Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
- Ålderpensionssystemet vid sidan om statsbudgeten,
- Beräkning av statsbudgetens inkomster
Föredragande: KS

- Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Föredragande: ML

5. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, såvitt avser tilläggsbudgeten.
Föredragande: KH, JIL, ML

6. Statistik om hälsan.

7. Planering av höstens arbete.

8. Kanslimeddelanden.
- Reserapport från resan till Moskva den 6-9 september 2005

9. Övriga frågor.

10. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 18 oktober 2005 kl. 11.00).


Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU3
3. Häfte med motioner, sammanställning samt remissvar m.m.
4. Motionshäfte och sammanställningar
5. Sammanställningar
6. PM ohälsan
7. Ny plan för höstens arbete
8. Reserapport från delegationsresan från Moskva den 6-9 september 2005