Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU9 i ämnet (inkl. förslag till reservationer).
Föredragande: KH

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU8 i ämnet.
Föredragande: KS

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 21 mars 2006 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU9
3. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU8

Dessutom bifogas:
- Migrationsverket: Utlänningshandboken, Kap 37.3 Åldersbedömningar
- Försäkringskassan: Rapport Effekter av pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna
- Stenografutskrifter och OH-material från offentlig utfrågning om integrationspolitiken 2006-01-21
- Utlänningsnämnden: Årsredovisning 2005