Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl.,Utrikesdepartementet informerar inför RIF-mötet den 27-28 april 2006.

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU11.
Föredragande: JIL

4. Behandling av proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier, jämte motioner.
Föredragande: KS

5. Behandling av proposition 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning, jämte motioner.
Föredragande: KL

6. Behandling av proposition 2005/06:159 Vissa socialförsäkringsfrågor, jämte motioner.
Föredragande: JIL

7. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, jämte motion.
Föredragande: KL

8. Kanslimeddelanden.

9. Övriga frågor.

10. Tid för nästa sammanträde (ev. tisdagen den 25 april 2006 kl. 11.00, därefter torsdagen den 27 april 2006 kl. 09.00).Bilagor


Till punkterna
2. EU-dokument enligt bilaga
3. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU11 och skrivelse från Skogsbärsbranschens Intresseförening inlämnad vid sammanträdet 2006-03-14
4. Proposition 2005/06:129, häfte med motioner, sammanställning
5. Proposition 2005/06:142, häfte med motioner, sammanställning
6. Proposition 2005/06:159, häfte med motioner, sammanställning
7. PM, motion

Dessutom bifogas:
- Regionfullmäktige region Skåne: Tjänstgöringsvillkor för nämndemän
- Stenografutskrifter och OH-material från offentlig utfrågning om arbetsgivares medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader 2006-03-09