Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU7.
Föredragande: KS

3. Överläggningar med och information av regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet.

4. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.
Föredragande: KL

5. EU-frågor i övrigt.

6. Kanslimeddelanden.
- Reseberättelse inges till riksdagsstyrelsen

7. Övriga frågor.

8. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 17 april 2008 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU7
3. EU-handlingar enligt bilaga
4. PM
6. Reseberättelse socialförsäkringsutskottets studieresa till Japan den 2-10 februari 2008

Dessutom bifogas uppdaterad plan för vårens arbete.