Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-08 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av motioner på migrationsområdet från den allmänna motionstiden 2009.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU14.
Föredragande: KS, JIL

3. Fortsatt behandling av yttrande till justitieutskottet över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), KOM(2010) 61, i de delar som berör socialförsäkringsutskottets beredningsområde när det gäller subsidiaritetsfrågan.
Justering av yttrande.
Föredragande: KH

4. Information av Justitiedepartementet om förslag till omarbetade asylprocedur- och skyddsgrundsdirektiv.

5. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.
Föredragande: KL

6. Fråga om överlämnande till arbetsmarknadsutskottet av den del av proposition 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare som rör arbetslöshetsförsäkringen.

7. Kanslimeddelanden.

8. Övriga frågor.

9. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 13 april 2010 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU14
3. Förslag till beslut i protokoll
4. EU-handlingar enligt bilaga
5. PM