Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2009/10:SfU3y.
Föredragande: KL

3. Fortsatt behandling av yttrande till justitieutskottet över proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, och överlämnande av motionsyrkanden.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2009/10:SfU4y.
Föredragande: KS

4. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram CWP 2010, KOM(2010) 135.
Föredragande: KH

5. Behandling av proposition 2009/10:154 Utökad finansiell samordning, m.m.
Föredragande: JIL

6. EU-frågor.

7. Kanslimeddelanden.

8. Övriga frågor.

9. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 20 april 2010 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets yttrande 2009/10:SfU3y
3. Förslag till utskottets yttrande 2009/10:SfU4y
4. PM
5. Sammanställning
6. Utdrag ur kommenterad dagordning för Rif-rådsmöte den 22-23 april 2010

Dessutom bifogas:
- Uppdaterad plan för SfU:s arbete
- Nyhetsbrev om sjukskrivning & rehabilitering m.m. från Sveriges Kommuner och Landsting