Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken (SfU4)
Justering
Prop. 2009/10:222
Föredragande: JIL

3. Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar (SfU3)
Justering
Prop. 2009/10:223
Föredragande: KS

4. Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU (SfU5)
Justering
KOM(2010) 365
Föredragande: KS

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till KU
Pm från KU
Föredragande: KH

6. Sammanslagningar av myndigheter
Fråga om yttrande till KU
2009/10:RRS30
Föredragande: YK

7. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsramar
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: KS, MK, YK, KH, JIL

8. Hösttilläggsbudget för 2010
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2010/11:2
Föredragande: JIL

9. EU-frågor om viseringsförordningen och nätverk av sambandsmän för invandring
Överläggning (kl. 10.00)
Statsrådet Tobias Billström
KOM(2010) 256 och KOM(2009) 322

10. Andra aktuella EU-frågor
Information
Statsrådet Tobias Billström
Det gemensamma europeiska asylsystemet
Ömsesidighet i viseringskrav

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 november 2010 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2010/11:SfU4
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:SfU3
Punkt 4: Förslag till betänkande 2010/11:SfU5
Punkt 5: Föredragningspromemoria samt pm med bilagor från KU
Punkt 6: Framställning 2009/10:RRS30 och en sammanställning
Punkt 7: Utdrag ur partimotionerna och sammanställningar (5 st)
Punkt 8: Sammanställning
Punkt 9: EU-handlingar enligt bilaga
Punkt 10: EU-handlingar enligt bilaga

Dessutom bifogas förteckning över socialförsäkringsutskottets motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010