Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 8 Migration (SfU2)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: KS

3. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområdena 10–12 inom socialförsäkringsområdet samt Riksrevisionens styrelses redogörelse om sjukskrivningsprocessen (SfU1)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Redogörelse 2010/11:RRS3 och motioner
Föredragande: KL, MK, YK, KH, JIL

4. EU-förslag om ändring av Eurodacförordningen
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2010) 555
Föredragande: KH

5. (Kl. 10.00) Information av Migrationsverket
Generaldirektör Dan Eliasson

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 november 2010 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2: Motionshäfte och en sammanställning
Punkt 3: Motionshäfte och sammanställningar
- Allmänt om socialförsäkringen
- Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp samt Riksrevisionens styrelses redogörelse om sjukskrivningsprocessen
- Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, anslagen Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen
- Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
- Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Punkt 4: Pm, KOM(2010) 555, Faktapromemoria 2010/11:FPM22

Dessutom bifogas promemoria från Socialdepartementet "EU-kommissionen grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU" samt Folketingets Arbejdsmarkedsutvalg, Socialutvalg och Europautvalgs utlåtande om grönboken