Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-10 kl. 09:30

Torsdag 2011-02-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterarna: Karin Johansson och Ragnwi Marcelind
Socialdepartementet

2. EU:s handikappstrategi 2010-2020
Överläggning
KOM(2010) 636 och faktapromemoria 2010/11:FPM45
Statssekreterare: Ragnwi Marcelind

3. Ca kl. 10:15 Information från Socialstyrelsen och
Försäkringskassan
Fortsatt beredning av Funktionshindersfrågor (SoU11)

4. Justering av protokoll

5. Vissa ändringar i läkemedelslagen (SoU7)
Justering
Prop. 2010/11:44
Föredragande: CEP

6. Remissyttrande över EUMOT- utredningen
Justering
2010/11:URF2 och 3
Föredragande: AR och KD

7. Fråga om att bereda andra utskott tillfälle till yttrande
Prop. 2010/11:47 ANDT-strategin och följdmotioner
Föredragande: KD

8. Övriga inkomna EU-dokument

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdag den 17 februari 2011 kl. 09:45
(Intern hearing med BO)

Bilagor


Punkt 1: PM, deltagarlista, Återrapporter Epsco och FPM60
Punkt 2: Missiv, KOM(2010) 636 och FPM45
Punkt 3: PM och deltagarlista
Punkt 4: Prot. 2010/11:17 och 18 (mejlas 9/2)
Punkt 5: Förslag till betänkande 2010/11:SoU7
Punkt 6: PM
Punkt 7: PM
Punkt 8: Kansliets PM
Punkt 9: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet