Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:1 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 EU-information
Statssekreterare Ragnwi Marcelind
Socialdepartementet

2. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna
arvsfonden under budgetåret 2010 (SoU2)
Beredning
Regeringens skrivelse 2010/11:145
Föredragande: JLS

3. Ramen för utgiftsområde 9
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: AR

4. Höständringsbudget för 2011
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:2
Föredragande: AR

5. Fråga om att ta emot ett motionsyrkande från SfU
Föredragande: MD

6. Inkomna EU-dokument och uppdaterad EU PM
Föredragande: KD

7. Arbetsplan

8. Framtidsdagen - fråga om att vara värdutskott
Föredragande: MD

9. Återrapport FN-möte
Återkoppling från det fjärde statspartsmötet om
FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning i New York den 6-9 september
Föredragande: Margareta B Kjellin och Lennart Axelsson

10. Återrapport FN-möte
Återkoppling från högnivåmötet om icke-smittsamma
sjukdomar i FN:s generalförsamling i New York den
19-20 september
Föredragande: Kenneth Johansson och Teres Lindberg

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Besök hos SOS Alarm AB torsdagen den 13 oktober 2011
kl. 9.30
Sammanträde tisdagen den 18 oktober kl. 11.00

Bilagor


1. Kansliets PM
Återrapport från Epsco den 6 och 17 juni 2011, informella
hälsoministermötet 5-6 juli 2011 och informellt möte för
arbetsmarknads- och socialministrar (EPSCO) den 7-8 juli
2011 (i separat kuvert!)
2. Föredragningspromemoria
3. PM och motionshäfte (endast i papper!)
4. PM
6. Lista över EU-dokument och ett dokument från Europeiska
Kommissionen samt PM Underlag för arbetsplanering (EU)
7. Förslag till arbetsplan för veckorna 41-51/2011
8. Mail och inbjudan (endast i papper)
11. Förteckning över inkomna skrivelser under sommaren
delas på bordet, PM Aktuellt - Uppdatering till
introduktionspärm till ledamöterna samt s.k. plånboksinlägg