Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:4 Torsdag 2011-10-27 kl. 09:30

Torsdag 2011-10-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Utredningar avseende vissa dödsfall (SoU3)
Justering
Prop. 2011/12:4 och motioner
Föredragande: JLS

3. Rättelser i alkohollagen (2010:1622) (SoU4)
Justering
Del av prop. 2011/12:7
Föredragande: KD

4. Tandvård för personer med vissa sjukdomar
eller funktionsnedsättningar (SoU5)
Beredning
Del av Prop. 2011/12:7 och motioner
Föredragande: CEP

5. Utkast till lagstiftningsakter på området
information till allmänheten i det s.k. läkemedelspaketet

Subsidiaritetsprövning
KOM(2011) 632 och 633 - nu fråga om att hämta in
yttrande från regeringen
Föredragande: CEP

6. Förslag till utskottsinitiativ
Bordlagt 25 oktober

7. Framtidsdagen 26 januari 2012 - lägesrapport

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 november kl. 11.00

Bilagor


1. Prot. 2011/12:3 (mejlas 26/10)
2. Förslag till betänkande 2011/12:SoU3
3. Förslag till betänkande 2011/12:SoU4
4. Föredragningspromemoria och motionshäfte
(endast i papper!)
5. PM med KOM(2011)632, KOM(2011)633
6. Förslag
8. Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet