Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:40 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:30

Torsdag 2012-05-31 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40
Datum och tid: 2012-05-31 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Kl. 09.30 Information av Socialdepartementet
Statssekreterare, Karin Johansson, informerar om
handlingsplanen för organdonation

2. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet
Hälsodelen inför Epsco den 22 juni

3. EU-förslag om insyn i de åtgärder som reglerar
prissättningen på humanläkemedel och deras
inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen
Överläggning
KOM(2012)84 slutligt och faktapromemoria 2011/1:FPM125
Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet

4. Ca. kl. 10.15 Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Gudrun Antemar informerar om granskningen av
Tandvårdsreformen 2008 - når den alla? (RIR 2012:12)

5. Justering av protokoll

6. Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SoU20)
Förnyad justering
Prop. 2011/12:123 och motioner
Föredragande: AR

7. Ändrad könstillhörighet (SoU23)
Justering
Prop. 2011/2012:142 och motioner
Föredragande: CEP

8. En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor
och kanyler (SoU24)
Beredning
Prop. 2011/12:112 och motion
Föredragande: KD

9. Inkomna EU-dokument

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdag den 7 juni 2012 kl. 11.00

Bilagor


1. PM, deltagarlista punkt 1 och 2
2. PM, deltagarlista punkt 1 och 2
3. Missiv, FPM125, KOM(2012)84
4. Deltagarlista
5. Prot. 2011/12:39 (mejlas 30/5)
6. PM och Förslag till betänkande 2011/12:SoU20
7. Förslag till betänkande 2011/12:SoU23
8. PM och motion
9. PM Inkomna EU-dok.
10. Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet