Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:43 Måndag 2012-08-27 kl. 16:30

Måndag 2012-08-27 kl. 16:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:43
Datum och tid: 2012-08-27 16:30
Plats: RÖ 4-50

1. En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor
och kanyler (SoU24)
Justering
Prop. 2011/12:112 och motion
Föredragande: KD

2. EU-förslag om kliniska prövningar av humanläkemedel och
om upphävande av direktiv 2001/20/EG, KOM(2012)369
Subsidiaritetsprövning - beredning
KOM(2012)369
Föredragande: CEP

3. Inkomna EU-dokument

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Förslag till betänkande 2011/12:24
Socialdepartementets svar till Kommerskollegium
2. PM
Regeringens yttrande
KOM(2012)369
3. PM inkomna EU-dok.
4 . Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet