Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:30

Torsdag 2013-05-30 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-05-30 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Patientrörlighet i EU - förslag till ny lagstiftning (SoU23)
Justering
Prop. 2012/13:150
Föredragande: KD

3. Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU i fråga
om säkerhetsövervakning av läkemedel (SoU25)
Justering
Prop. 2012/13:118
Föredragande: JLS

4. Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur (SoU26)
Justering
Prop. 2012/13:128
Föredragande: AR

5. Riksrevisionens rapport om statens insatser
inom ambulansverksamheten (SoU28)
Justering
Skr. 2012/13:113 och motion
Föredragande: CEP

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 juni 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:33 (mejlas 29/5)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2012/13:SoU23
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:SoU25
Punkt 4: Förslag till betänkande 2012/13:SoU26
Punkt 5: Förslag till betänkande 2012/13:SoU28
Punkt 6: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet