Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-09-17 kl. 10:30

Tisdag 2013-09-17 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2012/13:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36
Datum och tid: 2013-09-17 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. EU-förslag om lagstiftningsakt om avgifter till Europeiska
läkemedelsmyndigheten för säkerhetsövervakning av
humanläkemedel
Subsidiaritetsprövning - Beslut
KOM(2013) 472
Föredragande: JLS

2. EU-information
Statssekreterare Ragnwi Marcelind
Socialdepartementet
Sociala delen inför Epsco

3. EU-förslaget till lagstiftningsakt om en fond för europeiskt
bistånd till dem som har det sämst ställt
Överläggning
KOM(2012) 617
Föredragande: KD

4. Inkomna EU-dokument

5. Arbetsplan

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kansliets PM
KOM(2013) 472
PM regeringens bedömning
Fakta PM 2012/13:135
Punkt 2: Kansliets PM
Återrapport Epsco 20 juni 2013
Återrapport informellt Epsco 11-12 juli 2013
Punkt 3: Missiv
KOM(2012) 617
Fakta PM 2012/13:20
PM från Socialdepartementet
(dnr SOU-1.6.1.-2733-2012/13)
Punkt 4: Lista inkomna EU-dok.
Återrapport informellt Epsco 8-9 juli 2013
KOM(2013) 603
K(2013) 4292
Punkt 5: Förslag på arbetsplan v. 38-46
Punkt 6: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet