Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:34 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. kl. 11.00 Information av TLV och Socialdepartementet
(SoU22)

2. kl. 11.30 Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Jan Landahl informerar om granskningsrapporten
Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9)

3. Justering av protokoll

4. Informationsförfaranden i samband med
organtransplantationer (SoU25)
Justering
Prop. 2013/14:96
Föredragande: KD

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU - ställningstagande
Skr. 2013/14:75
Föredragande: CEP

6. Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig
prissättning av läkemedel (SoU22)
Beredning - tillkommande motion
Prop. 2013/14:93 och motioner
Föredragande: CEP

7. Arbetsplanen

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Deltagarlista (delas på bordet)
PM från NEPI
Punkt 2: Deltagarlista
Granskningsrapporten RiR 2014:9
Punkt 3: Prot. 2013/14:33 (mejlas 28/4)
Punkt 4: Förslag till betänkande 2013/14:SoU25
Punkt 5: PM - utkast till protokollsutdrag
Punkt 6: PM
Punkt 7: Uppdaterad arbetsplan v.18-24
Punkt 8: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet