Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:37 Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Tisdag 2014-06-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:37
Datum och tid: 2014-06-03 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Lena Furmark
Socialdepartementet
Hälsodelen inför Epsco

2. EU-information
Statssekreterare Ragnwi Marcelind
Socialdepartementet
Sociala delen inför Epsco

3. Justering av protokoll

4. Information om skrivelse från SKL (SoU20)
Föredragande: JS

5. Förbättrad informationshantering avseende vissa
patienter inom hälso- och sjukvården (SoU20)
Justering
Prop. 2013/14:202
Föredragande: JS

6. Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och
uppväxtvillkor i Sverige (SoU23)
Justering
Skr. 2013/14:91 och motioner
Föredragande: AR

7. Patientlag (SoU24)
Justering
Prop. 2013/14:106 och motioner
Föredragande: JLS

8. Riksrevisionens rapport om statens satsningar på
nationella kvalitetsregister (SoU28)
Justering
Skr. 2013/14:204
Föredragande: AR

9. Granskning av grönbok om mobil hälsa (SoU29)
Beredning/Justering
KOM(2014) 219
Föredragande: KD

10. Inkomna EU-dokument

11. Kanslimeddelanden

12. Fråga om bemyndigande
Bemyndigande för ordföranden alt. presidiet att
i förekommande fall under sommaruppehållet
inhämta regeringens bedömning av tillämpningen
av subsidiaritetsprincipen

13. Fråga om uppdrag för ordföranden att justera
dagens protokoll

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Reserv - Tisdagen den 10 juni 2014 kl. 08.30

Bilagor


Punkt 1: Kansliets PM
Återrapport Epsco 28-29 april 2014
Prel.dagordning Epsco 19-20 juni 2014 /engelska
Punkt 2: Kansliets PM
Återrapport Epsco 10 mars 2014
Återrapport Epsco 29-30 april 2014
Prel.dagordning Epsco 19-20 juni 2014/engelska
Punkt 3: Prot. 2013/14:36 (mejlas 2/6)
Punkt 4: Skrivelse från SKL
Tilläggs PM SoU20
Punkt 5: Förslag till betänkande 2013/14:SoU20
Punkt 6: Förslag till betänkande 2013/14:SoU23
Punkt 7: Förslag till betänkande 2013/14:SoU24
Punkt 8: Förslag till betänkande 2013/14:SoU28
Punkt 9: Föredragnings PM/Förslag till utlåtande 2013/14:SoU29
Fakta-PM 2013/14:FPM86
Punkt 10: Lista inkomna EU-dokument
Utkast till prot. 7749/14
Läsanvisningar prot. 7749/14
Punkt 11: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet